เครื่องมือบ่งชี้อันตราย
เครื่องมือบ่งชี้อันตราย

SPRC ได้นำเครื่องมือตรวจสอบสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน เรียกว่า เครื่องมือบ่งชี้อันตราย (Hazard Wheel) มาใช้ เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บ
ที่รุนแรงและการเสียชีวิตในสถานที่ทำงาน เครื่องมือบ่งชี้อันตรายเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์อันตรายที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทเชฟรอน
ให้แก่พนักงานของเชฟรอนและบริษัทร่วมทุน


เครื่องมือบ่งชี้อันตรายจัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อวิเคราะห์และควบคุม
อันตรายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละงานและในแต่ละกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง การป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิต จำเป็นต้องมี
ระเบียบวินัยในการปฎิบัติงานซึ่งหมายความว่า “ทำทุกงานอย่างถูกต้องในทุกๆ ครั้ง” ตั้งแต่เริ่มต้นจากการประเมินอันตรายตลอดจน
การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแต่ละครั้งแล้ว

ชีวภาพ
สิ่งมีชีวิตที่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์
เช่น สัตว์กัดต่อย แบคทีเรีย ไวรัส แมลง การติดเชื้อโรคทางกระแสเลือด
สารเคมี
พลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ในแง่ของสุขภาพและร่างกาย
เช่น ไอระเหยของสารไวไฟ สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารกัดกร่อน สารติดไฟ ก๊าซเฉื่อย ไอระเหยจากงานเชื่อม  และฝุ่นละอองต่าง ๆ
อุณหภูมิ
ค่าที่บ่งบอกพลังงานความร้อนของสิ่งของ หรือสภาพแวดล้อมที่มนุษย์รู้สึกได้ทั้งความร้อนหรือความเย็น
เช่น เปลวเพลิง หรือแหล่งกำเนิดไฟ พื้นผิวที่ร้อนหรือเย็น ความร้อนจากของเหลวหรือก๊าซ งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน
แรงดัน
พลังงานที่อยู่ในของเหลวหรือก๊าซที่ถูกอัดหรือสภาวะสุญญากาศ
เช่น ท่อและถังก๊าซที่มีแรงดัน แรงดันลม แรงดันของระบบ
ไฮดรอลิค
ไฟฟ้า
การมีอยู่และการไหลของกระแสไฟฟ้า
เช่น สายไฟแรงสูง หม้อแปลง ไฟฟ้าสถิต ฟ้าผ่า เครื่องมือที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายไฟและแบตเตอรี่
เครื่องกล
พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนของเครื่องจักร
เช่น การหมุนของเครื่องจักร สปริงที่อยู่ภายใต้แรงอัด สายพานขับ สายพานลำเลียงและมอเตอร์
การเคลื่อนไหว
การเปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายหรือสิ่งของ
เช่น การเคลื่อนที่ของเรือ ยวดยานพาหนะหรืออุปกรณ์ การไหลของน้ำ ลมพัด การเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การก้มตัว การบิด หรือเอี้ยวตัว
แรงโน้มถ่วง
แรงที่เกิดขึ้นจากการดึงดูดระหว่างสิ่งของกับพื้นผิวโลก
เช่น การร่วงหล่นของวัตถุ สิ่งของ การสะดุด หกล้ม การตกจากที่สูง
เสียง
พลังงานรูปหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสหรือส่งผ่านพลังงานในรูปของคลื่น
เช่น เสียงที่เกิดจากการกระแทก การสั่นสะเทือน การปลดปล่อยแรงดันสูงเสียง และความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ
รังสี
พลังงานที่ปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดกัมมันตภาพรังสี
เช่น แสงจ้าจากงานเชื่อม รังสีเอ๊กซเรย์ รังสีจากแสงอาทิตย์ รังสีไมโครเวฟ กากของสารกัมมันตภาพรังสี รังสีที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวอื่น ๆ

เครื่องมือบ่งชี้อันตรายนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเชฟรอน ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การแก้ไข การปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลง อาจสามารถ
ทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเชฟรอน


© 2012 Chevron U.S.A. Inc. สงวนลิขสิทธิ์


หลัก 5 ประการ เพื่อ IIF