5 ขั้นตอนเพื่อการทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ
5 ขั้นตอนเพื่อการทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ

Take 5 for IIF  
ก่อนเริ่มงานใด ๆ เราดำเนินการตาม 5 ขั้นตอน
เพื่อการทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และ
การบาดเจ็บ (Take 5 for IIF) เพื่อให้มั่นใจว่า
สภาพแวดล้อมการทำงานนั้นปราศจากอุบัติการณ์
และการบาดเจ็บ
 • ขั้นตอนที่ 1: หยุดและสังเกต
  ก่อนที่เราจะทำอะไร เราต้องหยุดก่อน จากนั้นสังเกตสภาพความพร้อมต่าง ๆ
  ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของตัวเราเอง ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  ครบถ้วนหรือยัง สภาพพื้นที่การทำงานมีอันตรายหรือมีความเสี่ยงอะไรหรือไม่
  อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานมีความพร้อมหรือไม่ มีอะไรชำรุดหรือไม่
  ผ่านการตรวจสภาพหรือยัง เป็นต้น
 • ขั้นตอนที่ 2: คิดถึงขั้นตอนการทำงาน
  ในขั้นตอนที่ 2 นี้ เราต้องคิดถึงขั้นตอนการทำงานว่า ในการทำงานนี้มีขั้นตอน
  การทำงานอย่างไรบ้าง โดยแจกแจงรายละเอียดของงานออกมาเป็นขั้นตอน
  ขั้นตอนที่ 1 ต้องทำอะไร ขั้นตอนที่ 2 ต้องทำอะไร ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
  ซึ่งแต่ละงานก็จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป บางงานอาจจะมีแค่ 2-3 ขั้นตอน
  บางงานอาจมีเป็น 10 ขั้นตอน ยิ่งถ้าเราแจกแจงงานออกมาเป็นขั้นตอน
  ได้ละเอียดมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้เรามองเห็นภาพของงานได้ชัดเจน
  มากขึ้นด้วย
 • ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและสิ่งที่มีผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของงาน
  ในขั้นตอนที่ 3 นี้ ให้คิดว่าจะมีอันตรายหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะไรเกิดขึ้น
  ได้บ้าง หรือจะเกิดสิ่งที่มีผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ (Reliability) สำหรับการ
  ทำงานในแต่ละขั้นตอนหรือไม่
 • ขั้นตอนที่ 4: หามาตรการควบคุมป้องกันและสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน
  เมื่อเราวิเคราะห์แล้วว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นได้บ้างในแต่ละขั้นตอน หรือ
  ทำอย่างไรจึงจะสามารถเพิ่มความเชื่อถือได้ ในขั้นตอนที่ 4 นี้ เราต้องหา
  มาตรการควบคุมป้องกันอันตรายที่อาจจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน หรือหาวิธี
  ในการที่จะเพิ่มความเชื่อถือได้ของงานนั้น หลังจากนั้นก็สื่อสารให้กับทุกคนในทีม
  เข้าใจตรงกัน
 • ขั้นตอนที่ 5: ลงมือทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ ถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องทำ
  ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ เมื่อเรามั่นใจว่า เราสามารถทำงานได้โดยปราศจาก
  อุบัติการณ์และการบาดเจ็บ ก็สามารถเริ่มลงมือทำงาน หากไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจ
  เราก็ไม่ลงมือทำ
The Hazard Wheel
5 key steps