การทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ (IIF)
การทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ (IIF)

ในเดือนเมษายนปี 2548 SPRC ได้เริ่มนำหลักการ “การทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ
(IIF)” มาใช้ในองค์กร เราภูมิใจที่เราประสบความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในองค์กร
ให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพการดำเนินงานในระดับสากลด้วยแนวทางของ IIF

สำหรับพวกเรา IIF เป็นมากกว่าเพียงรูปแบบหรือแนวความคิด แต่มันคือวิถีชีวิต เรามุ่งมั่นที่จะทำให้
ตัวเราเอง ผู้อื่น และสภาพแวดล้อมต่างมีความปลอดภัย เราเชื่อว่า ความปลอดภัยเป็นสิทธิที่ทุกคน
ควรจะได้รับ ดังนี้ เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงานของเราทุกคนว่า ทุกคนจะ
กลับบ้านไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน วัฒนธรรม IIF จึงไม่เพียงแต่นำใช้ในชีวิตการทำงาน
เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคนได้เป็นอย่างดี


วิสัยทัศน์ของ IIF ประกอบด้วย
 • ดูแลครอบครัว SPRC ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง มีความมุ่งมั่นให้เกิดวัฒนธรรม
  การทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ
 • ปลูกฝังวัฒนธรรมการห่วงใย ความเคารพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • เผยแพร่วัฒนธรรม IIF ไปยังชุมชนต่างๆ นอกเหนือจากภายในบริษัทฯ

เพื่อให้ SPRC เป็นสถานที่ทำงานที่ปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่อง
”ความปลอดภัยส่วนบุคคล” โดยการกำจัดอันตรายที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายและการเจ็บป่วย
ให้หมดไป และ”ความปลอดภัยกระบวนการผลิต” โดยทำให้ระบบการผลิต กระบวนการ และอุปกรณ์
มีความเชื่อถือได้ เรามุ่งมั่นให้เกิดความปลอดภัยทั้งส่วนบุคคล และกระบวนการผลิตโดยจัดให้มี
การออกแบบทางวิศวกรรม การปฏิบัติการ และการบำรุงรักษาที่ดี ทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันและควบคุม
ไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

สำหรับวิสัยทัศน์ของความปลอดภัยกระบวนการผลิตของเราตามแนวทาง IIF คือ:

ครอบครัวที่ห่วงใย เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ดำรงตนด้วยสติและมีระเบียบวินัย ทุ่มเทเพื่อสร้างและดูแล
รักษาบุคลากร กระบวนการ และอุปกรณ์ให้ปลอดภัย เชื่อถือได้ เพื่อการปฏิบัติงานโดยปราศจาก
อุบัติการณ์และการบาดเจ็บ


ครอบครัวของเราเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ติดต่อสัมพันธ์ ในฐานะผู้นำด้านความ
ปลอดภัยกระบวนการผลิต

การเดินทางของ IIF และการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

 • ครอบครัวที่มีความสุขและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเรามุ่งมั่นทุ่มเทร่วมกันสร้างการเดินทาง
  (Journey) ของการทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บร่วมกันด้วยความห่วงใยใส่ใจ
  และเคารพซึ่งกันและกัน
 • ครอบครัวของเราทุกคนมีส่วนร่วมและมีแรงบันดาลใจส่วนบุคคลที่จะปฏิบัติตนตามแนวทาง IIF
  เสมือนเป็นบุคคลต้นแบบโดดเด่นด้าน IIF (IIF Star)
 • เราสร้างและใช้ความสัมพันธ์อันดีเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม IIF และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อื่น

หลัก 5 ประการ เพื่อ IIF
เครื่องมือบ่งชี้อันตราย