สารจากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
สารจากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
นายสตีเว่น ลีวิส กิ๊บสัน
นายสตีเว่น ลีวิส กิ๊บสัน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ

สวัสดีครับ ผม สตีเว่น กิ๊บสัน รองประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ขอต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัว SPRC


ในเดือนเมษายนปี 2548 บริษัทฯ ได้เริ่มนำหลักการ “การทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ” หรือ “IIF” เข้ามาใช้ ผมภูมิใจ
ที่เราประสบความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในองค์กรให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิ ภาพการดำเนินงาน
ในระดับสากลด้วยแนวทางของ IIF วัตถุประสงค์ของการนำหลักการ IIF มาใช้เพื่อให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลและความปลอดภัย
กระบวนการผลิต


ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล เราทุ่มเทในการดำเนินการทุกอย่าง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเรารวมถึงผู้รับเหมาทุกคน กลับบ้านไปหา
ครอบครัวอย่างปลอดภัยในทุก ๆ วัน สำหรับด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต เรามุ่งเน้นการออกแบบทางด้านวิศวกรรม ด้านการฝึกอบรม
และระบบการปฏิบัติการที่ดี เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติการณ์จากกระบวนการผลิตของเรา


SPRC เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตประมาณ 165,000 บาร์เรลต่อวัน โรงกลั่น
ของเราสามารถรับซื้อน้ำมันดิบได้หลากหลายประเภท และนำมากลั่นเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีมูลค่าสูงได้ เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและน้ำมันดีเซล โรงกลั่นของเรามีความได้เปรียบในด้านที่ตั้งที่มีลูกค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหลายราย
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือ ถนน และท่อส่งผลิตภัณฑ์


สำหรับรากฐานของผลประกอบการที่ดีนั้นเป็นผลมาจากระบบบริหารจัดการโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้
SPRC ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจัดให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เรา
มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีการวัดผลการดำเนินงาน (KPIs) อย่างสม่ำเสมอ และยังได้เข้าร่วมการสำรวจผลการ
ดำเนินงานของโรงกลั่นเพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ กับ Solomon Associates ทุก ๆ 2 ปี


SPRC เราได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้ถือหุ้นหลักอย่างเชฟรอน ประกอบกับความมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงานทุกคน ส่งผลให้
บริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ (1st Quartile) ในด้านการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันและความพร้อมของหน่วยการผลิต


ที่ SPRC เรายังได้ดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจของเราเพื่อสร้างผลดีต่อผู้คน โลก และผลกำไร
ทางธุรกิจ โดยในปี พ.ศ. 2555 เราได้ริเริ่มดำเนินโครงการเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด ทำให้เราสามารถผลิตภัณฑ์น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล
ยูโร 4 ได้ตามเจตนารมย์ที่ตั้งไว้


และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณครับ