ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
operational-excellence

ความเชื่อของ SPRC ในด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

“เรามุ่งมั่นดำเนินงานอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน คือ การจัดการอย่างเป็นระบบ
ในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพของพนักงาน ความปลอดภัย
ในการดำเนินงาน การรักษาความปลอดภัย ความเชื่อถือได้
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยกระบวนการผลิต ภายในบริษัทฯ
ความเป็นเลิศในการดำเนินงานของ SPRC นั้นดำเนินการภายใต้
ระบบการจัดการโรงกลั่น (Refinery Management System -
RMS)

RMS เป็นโครงสร้างระบบการจัดการโรงกลั่นที่บูรณาการ
กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจของ SPRC เพื่อให้
บริษัทฯ บรรลุผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเพื่อให้มั่นใจว่า
การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของธุรกิจ และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบ
การจัดการดังกล่าวประกอบด้วย ระบบการจัดการบริหารงาน
ทั่วไป ระบบการจัดการทรัพย์สิน ระบบการจัดการไฮโดรคาร์บอน
และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  operational-excellenceเกณฑ์สำคัญในการชี้วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ได้แก่ สถิติการบาดเจ็บขั้นบันทึก, เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, Energy
Intensity Index (EII), Operational Availability (OA), Costs of Operation, Process Utilized Equivalent Distillation Capacity
(UEDC), Operational Lost Profit Opportunity (LPO), Maintenance Index (MI) and Personnel Index (PI).


 
บัญญัติ 10 ประการ


เราสัญญาว่า จะทำงานอย่างปลอดภัย ถ้าไม่ปลอดภัย เราจะไม่ทำ
เรามีเวลาเสมอที่จะทำงานให้ปลอดภัย
1. ปฏิบัติงานภายใต้การออกแบบ หรือข้อจำกัดของสภาพแวดล้อม
2. ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่ควบคุมได้และมีความปลอดภัย
3. ปฏิบัติงานโดยมั่นใจว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยซึ่งสามารถทำงานได้ตามปกติ
4. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและตามขั้นตอนการทำงาน
5. ปฏิบัติงานโดยตอบสนองได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือสูงกว่า
6. ปฏิบัติงานโดยคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบที่ถูกออกแบบมา เพื่อการใช้งานนั้นๆ
7. ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
8. ระบุหรือแจ้งให้ทราบถึงการทำงานที่ไม่ถูกต้อง และพร้อมทำการแก้ไข
9. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ปลอดภัย
10. ปฏิบัติงานโดยมีการปรึกษากับบุคคลที่รู้จริงในเรื่องนั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจใดๆ ก็ตามที่มีผลต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานและอุปกรณ์