ระบบการจัดการบริหารงานทั่วไป
ระบบการจัดการบริหารงานทั่วไป

ระบบการจัดการบริหารงานทั่วไป ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินธุรกิจด้านการเงินและการคลังขององค์กร การทำสัญญาและการจัดซื้อ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการสัมพันธ์ และงานด้านกฎหมาย นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการบริหารจัดการงบประมาณและทุน การระบุลักษณะของการปฎิบัติตามหลักและข้อกำหนดของกฎหมาย และผู้ถือหุ้น บัญชีน้ำมัน และการบริหารระบบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ