ระบบการจัดการทรัพย์สิน
ระบบการจัดการทรัพย์สิน

ระบบการจัดการทรัพย์สินทำให้เรามั่นใจได้ว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ สร้างและได้รับการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของบริษัทฯ และ
มาตรฐานสากลสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของไทย นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ เราได้ทำการบันทึกประวัติ
การตรวจสอบอุปกรณ์และดูแลติดตามความเสื่อมของทรัพย์สินโดยใช้การพิจารณาความเสี่ยงจากการตรวจสอบและการตรวจตราดูแลสภาพ
ของอุปกรณ์ที่มุ่งเน้นกระบวนการและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงระดับสูงเป็นสำคัญ ด้วยระบบดังกล่าว เราจึงสามารถรักษาความเชื่อถือได้ของ
โรงกลั่นอย่างเที่ยงตรงและตรวจสอบได้ เนื่องจากเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้อุปกรณ์ในโรงกลั่นเสื่อมสภาพ เราจึงมีการ
ควบคุมตั้งแต่การออกแบบ การปฏิบัติงาน และมีการดำเนินการเชิงรุกต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (การตรวจสอบ การบำรุงรักษา การทดสอบและ
การดูแลติดตาม) เพื่อลดโอกาสในการเกิดการขัดข้องหรือการรั่วไหลที่ไม่คาดคิด


ระบบการจัดการทรัพย์สินของเรามีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่ครอบคลุมบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรม และยัง
ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เรามีฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์ โดยมีวิศวกรที่มีความรู้
และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ ด้านวัสดุและการสึกหรอและด้านอุปกรณ์ ซึ่งบุคลากรหลายท่านผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล เช่น การรับรองจากมาตรฐานของ API เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังได้แบ่งปันทักษะทางด้านวิศวกรรม ความรู้
มาตรฐานและเทคโนโลยีให้กับวิศวกรรุ่นใหม่และบุคลากรจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งองค์กรของเราดำเนินงานตามแนวทาง
ปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเหมาะสม