ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

SPRC ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีทัศนคติที่ไม่ผ่อนปรนต่ออุบัติการณ์
และการบาดเจ็บในทุกระดับ เราเชื่อว่า การบาดเจ็บสามารถป้องกันได้ และเรามีเป้าหมายที่จะทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ


นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความสำคัญกับบริษัทเทียบเท่ากับประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เราได้ออกแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมดูแลกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ การจัดเก็บ
และเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง รวมถึงการดำเนินงานของหน่วยผลิตและระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ระบบนี้ยัง
ออกแบบมาเพื่อให้การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและระบบรักษาความปลอดภัยของเราดำเนินไปอย่างราบรื่น