ระบบการจัดการไฮโดรคาร์บอน
ระบบการจัดการไฮโดรคาร์บอน

ระบบการบริหารจัดการไฮโดรคาร์บอนครอบคลุมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน การขนส่งเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนและผลิตภัณฑ์
ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตและการทดสอบเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนและผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีอย่างต่อเนื่อง


บริษัทฯ ใช้โปรแกรมเศรษฐศาสตร์ส่วนเพิ่มเชิงเส้นร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเรา ในการคัดเลือกน้ำมันดิบ
ที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบและราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะถูกป้อนเข้าโปรแกรมและเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ โดยทีมงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างเชฟรอน เพื่อทำการคัดเลือกน้ำมันดิบ โดยปกติแล้ว บริษัทจัดซื้อ
น้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เราก็ยังคงแสวงหาน้ำมันดิบที่ยากต่อกระบวนการกลั่นจากแหล่งอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มค่าการกลั่นให้สูงขึ้น


SPRC ได้รวบรวมสมาชิกจากหลากหลายฝ่ายเพื่อจัดตั้งทีมดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศ (Product Excellence and Stewardship
Team: PEST) โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์หลักของ PEST คือการทำให้ SPRC
เป็นตัวเลือกอันดับแรกของลูกค้า และมีการหยุดชะงักงันของอุปทานให้น้อยที่สุด