ระบบการจัดการโรงกลั่นน้ำมัน
ระบบการจัดการโรงกลั่นน้ำมัน

ระบบการจัดการโรงกลั่นน้ำมัน เป็นระบบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจของ SPRC ซึ่งได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของธุรกิจ และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว อันนำมาซึ่งผลการดำเนินงาน
ที่เป็นเลิศขององค์กร SPRC ได้ออกแบบระบบให้ครอบคลุมแนวทางการดำเนินธุรกิจ 4 ด้านหลัก ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหาร
แบบบูรณาการ (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001) ดังนี้


ระบบการจัดการโรงกลั่นน้ำมัน

ความภูมิใจของ SPRC คือ เราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหลายมาตรฐาน
รวมถึงมาตรฐานระบบการบริหารด้านคุณภาพ ISO 9001, มาตรฐานระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001, มาตรฐานระบบการบริหาร
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001, มาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์และสอบเทียบ ISO/IEC 17025
และมาตรฐานความเป็นเลิศในการดำเนินงานของเชฟรอน (Operational Excellence: OE)
วราภรณ์ อาภรณ์รัตน์ และ สุมิตรา ตันติดิลกกุล