การรับรองคุณภาพ
การรับรองคุณภาพ
     
 
 • ISO 9001:2015
  (มาตรฐานระบบการบริหารด้านคุณภาพ)
 • ISO 14001:2015
  (มาตรฐานระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม)
 
 • OHSAS 18001:2007
  (มาตรฐานระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัย
  และความปลอดภัย)
 • ISO/IEC 17025:2005
  (มาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการ
  ในการวิเคราะห์และสอบเทียบ)