ความสัมพันธ์กับเชพรอน
ความสัมพันธ์กับเชฟรอน

บริษัทเชฟรอนเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงานครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การกลั่น การขนส่งผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงภาคการขนส่งและน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง

แหล่งผลิตและโรงกลั่นน้ำมันของเชฟรอนมีอยู่หลายแห่งทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์ขององค์กรที่รวมเรียกว่า “วิถีทางของ
เชฟรอน (Chevron Way)”
ทำให้บริษัทเชฟรอนประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในระดับโลก


“วิถีทางของเชฟรอน”ทำให้องค์กรมีความโดดเด่นและแตกต่าง ซึ่งขับเคลื่อนโดยค่านิยมองค์กรที่ประกอบด้วยความซื่อตรง ความไว้วางใจ
การเป็นพันธมิตร ความหลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ การปกป้องคุ้มครองคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง ค่านิยมทั้งหมดนี้ถือเป็นหลักปรัชญาที่สำคัญของ SPRC เช่นเดียวกัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทเชฟรอนได้ที่ : www.chevron.com


ความสัมพันธ์กับบริษัทเชฟรอน ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SPRC ดังนี้
  • SPRC สามารถเข้าถึงระบบความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Operational Excellence Management System: OEMS) ซึ่งครอบคลุมในเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยส่วนบุคคล สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความเชื่อถือได้
  • อำนาจในการเจรจาต่อรองในการซื้อน้ำมันดิบกับองค์กรการค้าน้ำมันดิบระดับโลก
  • เครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดหาน้ำมันดิบ
  • สัญญาการรับซื้อผลิตภัณฑ์
  • ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบประเภทอื่นๆ สำหรับใช้ในกระบวนการกลั่น ภายใต้สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับเชฟรอน
  • การเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเชฟรอน รวมถึงงานวิจัยต่างๆ
  • ความเชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ำมัน
  • ระบบการปฏิบัติงานและกระบวนการดำเนินงานที่เป็นเลิศในการวิเคราะห์ตัดสินใจ การพัฒนาและการดำเนินโครงการ การกำกับดูแลกิจการ และความปลอดภัย