Corporate governance
การกำกับดูแลกิจการ
บุญยศ ลิมป์สุคนธ์

ที่ SPRC การกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรและ
แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จนั้น
ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงขององค์กรในด้านความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังถูกปลูกฝังอยู่ในตัวของผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ทุกคน


หลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของ SPRC นั้น (ดูรายละเอียดใน คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ, จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงความคาดหวังของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักจริยธรรม และมุ่งสร้างคุณค่าในระยะยาว


นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงสร้างในการปฏิบัติงานสำหรับการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้
มั่นใจว่า SPRC ได้ปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในทุกๆ ด้าน ดังต่อไปนี้


  • จัดทำคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ
  • ปรับปรุงข้อมูลทางการเงิน และนโยบายการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  • ใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • ใช้ระบบตรวจสอบที่เข้มงวดและทันสมัย
  • ตรวจสอบและประเมินการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม การป้องกันและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัย
    และสุขอนามัยตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
  • ส่งเสริมให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
    ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารข้อมูลความลับของบริษัทฯ

ด้วยปณิธานข้างต้น SPRC จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร (Corporate Compliance Officer)
ขึ้น เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กรนั้น
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ปรับปรุง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดูแลให้มีการลงโทษทางวินัย
ต่อบุคลากรที่ละเมิดไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และยังจัดให้มีแนวทางการป้องกัน
อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีก


นอกจากนี้ SPRC ยังเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งของ
ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการแล้ว
SPRC ยังได้มีการดำเนินการในเรื่องการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และการดำเนินธุรกิจกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใส SPRC จึงมีความมั่นใจว่า เราจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข
และยั่งยืนได้