Corporate governance
คณะผู้บริหาร
  นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์  
  นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์  
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  


  นายสตีเว่น ลีวิส กิ๊บสัน   นายวิชัย ชุณหสมบูรณ์  
  นายสตีเว่น ลีวิส กิ๊บสัน   นายวิชัย ชุณหสมบูรณ์  
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ   ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง  
         
  นายณรงค์ ไตรโยธี   นายพอล แอนดรู รัชเวิทธ์  
  นายณรงค์ ไตรโยธี   นายพอล แอนดรู รัชเวิทธ์  
  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การกลั่นน้ำมัน   ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน  
         
  นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์   นายโรเจอร์ อัลเบิร์ด เฟรดเดอริค บาร์ทเล็ท  
  นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์   นายโรเจอร์ อัลเบิร์ด เฟรดเดอริค บาร์ทเล็ท  
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง
และความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์
 
         
  นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์   นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์  
  นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์   นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์  
  ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ   ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน  
         
  นางอังคณา ปัญญาโอภาส   นายเอกสิทธิ์ รัมภกาภรณ์  
  นางอังคณา ปัญญาโอภาส   นายเอกสิทธิ์ รัมภกาภรณ์  
  ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและห้องปฏิบัติการ
  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

 
         
  นางพรทิพย์ วีระพันธุ์   นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรธน์  
  นางพรทิพย์ วีระพันธุ์   นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรธน์  
  ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
เลขานุการบริษัท
และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลองค์กร
 
         
  นายกฤษฎา ชัยกุล   นาง ลก ฟง มุน  
  นายกฤษฎา ชัยกุล   นาง ลก ฟง มุน  
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย   ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ