Corporate governance
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
             
  นายปลิว มังกรกนก          
  นายปลิว มังกรกนก          
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ          
             
  นางกมลวรรณ วิปุลากร   นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี   นายมนูญ ศิริวรรณ  
  นางกมลวรรณ วิปุลากร   นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี   นายมนูญ ศิริวรรณ  
  กรรมการตรวจสอบ   กรรมการตรวจสอบ   กรรมการตรวจสอบ  
             
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
             
  นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี          
  นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี          
  ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
         
             
  นายมนูญ ศิริวรรณ   นางเค็ง ลิง ล๊ก   นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์  
  นายมนูญ ศิริวรรณ   นางเค็ง ลิง ล๊ก   นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์  
  กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล
  กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล
  กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล
 
             
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
             
  นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์          
  นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์          
  ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล          
             
  นางกมลวรรณ วิปุลากร   นายปลิว มังกรกนก   นายนิโคลัส ไมเคิล บอสสึท  
  นางกมลวรรณ วิปุลากร   นายปลิว มังกรกนก   นายนิโคลัส ไมเคิล บอสสึท  
  กรรมการทรัพยากรบุคคล   กรรมการทรัพยากรบุคคล   กรรมการทรัพยากรบุคคล