ประวัติบริษัทฯ
ประวัติบริษัทฯ
 • 2535

  SPRC จัดตั้งขึ้น โดยมีเชฟรอนถือหุ้นในสัดส่วน 64% และ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วน 36%

  Chevron & PTT
 • 2539

  การก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงกลั่นน้ำมัน SPRC
  เริ่มดำเนินการเต็มกำลังการผลิตตามที่ออกแบบ 130,000 บาเรลล์ต่อวัน

  SPRC
 • 2540

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดบริษัทฯ

  HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the opening ceremony of SPRC   HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the opening ceremony of SPRC
 • 2541

  บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขยายกำลังการผลิตที่หน่วยกลั่นน้ำมันดิบและหน่วยกลั่นน้ำมันสุญญากาศ ทำให้กำลังการกลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 130,000 เป็น 155,000 บาเรลล์ต่อวัน

  SPRC
 • 2542

  SPRC ร่วมกับ บมจ. โรงกลั่นน้ำมันระยอง จัดตั้งบริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด (ARC) ตามความตกลงในการร่วมดำเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร

  ARC
 • 2552

  บริษัทฯ และ บมจ. โรงกลั่นน้ำมันระยอง ได้ยกเลิกการร่วมดำเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร

  SPRC ดำเนินการติดตั้งหน่วยปรับปรุงคณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

  ARC
 • 2555

  โครงการเชื้อเพลิงสะอาดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมดำเนินการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4

  จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นมหาชนจำกัด

  SPRC   SPRC
 • 2557

  ดำเนินการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ในรอบ 5 ปี เสร็จสมบูรณ์ และยังได้ดำเนินโครงการสำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Fluid Catalytic Cracker Unit) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโพรไพลีนเกรดโพลิเมอร์ (PGP Recover Unit) โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเตาของหอกลั่นน้ำมันดิบและหอกลั่นน้ำมันสุญญากาศ (Air Pre-Heater Project) เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน

  SPRC   SPRC
 • 2558

  SPRC เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

  ปัจจุบัน SPRC ถือหุ้นโดยเชฟรอนในสัดส่วน 60.6% ปตท. ในสัดส่วน 5.4% และประชาชนทั่วไป ในสัดส่วน 34%

  SPRC   SPRC
 • 2560

  ปัจจุบัน SPRC ถือหุ้นโดยเชฟรอนในสัดส่วน 60.56% และประชาชนทั่วไป ในสัดส่วน 39.44%

  SPRC   SPRC
 • 2561

  ต้อนรับ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

  ARC