Our people
โครงการนักศึกษาฝึกงาน

SPRC ได้จัดให้มีโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่มาฝึกงานที่นี่ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ให้เยาวชนเหล่านี้มีความพร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ที่ SPRC มีการรับนักศึกษาฝึกงานหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น
สาขาการบริหารธุรกิจ, วิศวกรรม และด้านสังคมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มาจากชุมชน
โดยรอบบริษัทฯ เป็นหลัก นักศึกษาฝึกงานจะมีโอกาสได้ร่วมทำงานจริง โดยมีพนักงานของเราทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา
ในการทำโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเหล่านี้ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น


  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 
  • เกรดเฉลี่ย GPA > 2.75 (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน)
  • มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับ SPRC
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
   
  ระยะเวลารับสมัคร
 
วันนี้ - 30 พ.ย. เปิดรับสมัครนักศึกษา
1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. คัดเลือกผู้สมัคร
15 ม.ค. ของปีถัดไป ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
  Internship programs

   

หากท่านมีความสนใจเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานกับ SPRC
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมล (recruitment@sprc.co.th)
โดยระบุสาขาที่ต้องการจะสมัครฝึกงานให้ชัดเจน:

  1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานจากสถาบันการศึกษา
  2. ประวัติส่วนตัว
  3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
ส่วนพัฒนาบุคลากร
โทรศัพท์: +66(0)38 69 9000 ต่อ 7895
โทรสาร:   +66(0)38 69 9999
อีเมล:      recruitment@sprc.co.th

  Internship programs