Our people
โอกาสเติบโตใน SPRC

ที่ SPRC พนักงานทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่าง
หลากหลาย

เราเชื่อว่า บุคลากรเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือสาขาอาชีพใดก็ตาม เรามีโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในสาขาต่าง ๆ ด้วยความใส่ใจและร่วมมือ
กันอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ SPRC ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นหลักอย่างเชฟรอน ด้วยการมอบโอกาสการทำงานที่ท้าทายให้กับพนักงานในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานยังต่างประเทศกับบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นหลัก เพื่อเปิดวิสัยทัศน์การทำงานในระดับสากล สัมผัสวัฒนธรรมและบรรยากาศ
ในการทำงานของชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมทักษะสู่ความสำเร็จในสาขาอาชีพของอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก


เมื่อมีตำแหน่งงานว่างในองค์กร SPRC ให้ความสำคัญกับบุคลากร
ของเรา โดยเปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานภายใน
องค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญในสายงานมากยิ่งขึ้น

เราเชื่อว่า สมาชิกครอบครัว SPRC ทุกคนมีความสามารถและ
สมรรถนะเฉพาะด้าน เราจึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างบรรยากาศ
ในการทำงานให้เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพ
ของบุคลากรให้มีความสามารถเฉพาะและสมรรถนะที่โดดเด่นยิ่งขึ้น
  โอกาสในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
     
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
 

ที่ SPRC เราเชื่อว่า ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสำเร็จขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ อันได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของสมาชิกครอบครัว SPRC ทุกคน ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ

เรามุ่งเน้นการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทำให้บริษัทฯ มีรูปแบบการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
ที่หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยทุกคนจะได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

     
 
 • การฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งรวมไปถึงโอกาสในการไปปฏิบัติงาน
  ในต่างประเทศ (overseas job assignment)
 • การฝึกอบรมสำหรับการสร้างเสริมคุณวุฒิทางวิชาชีพ
  โดยผ่านองค์กรภายนอก หรือผ่การฝึกอบรมภายในองค์กร
 • โครงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
 • โครงการพี่เลี้ยงและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  จากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 • การมอบหมายโครงการพิเศษ
 • Joint Venture Chevron Technical University (JV CTU):
  ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาร่วมกันระหว่างสายงานวิศวกรรม
  และเทคนิค ที่เปิดโอกาสให้วิศวกรรุ่นใหม่ของโรงกลั่นน้ำมัน
  ในเครือของเชฟรอนได้มีโอกาสในการเข้าฝึกอบรม โดยวิศวกร
  ที่มีประสบการณ์ของบริษัทในเครือเชฟรอนจากทั่วโลก
  การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคลากร

SPRC ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อที่จะเป็น
กำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว SPRC ของเราให้เติบโตยิ่งขึ้น หากคุณกำลังมองหาองค์กรที่มีชื่อเสียง เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน
และมีความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่ดีในสายอาชีพ SPRC จะเป็นสถานที่ทำงานที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแน่นอน