Our people
การให้การชื่นชมในการทำดี

SPRC ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการชื่นชมบุคลากรที่ทำดี มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับครอบครัว SPRC
และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานคนอื่นๆ ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่องค์กร

เราพิจารณามอบรางวัลและการชื่นชมโดยมีหลักเกณฑ์ตามแบบ 'SPIRIT Recognition Scheme' เพื่อเป็นการตอบแทนการทำสิ่งที่ดี
ของพนักงานโดยยึดหลักความโปร่งใสและครอบคลุมในหลายมิติ ซึ่งประกอบไปด้วยมิติ 6 ด้าน ได้แก่ การแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดี,
การป้องกันการบาดเจ็บ, การป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินหรือการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ, การป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม, การป้องกันผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และผลกระทบต่อลูกค้า โดยสมาชิกทุกคนในครอบครัว SPRC สามารถนำเสนอ
รายชื่อผู้ทำความดีต่อคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อพิจารณาและประเมินผลรวมไปถึงประเมินระดับของการชื่นชมในการทำดีตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว


Recognition programs

นอกเหนือจากโครงการการให้การชื่นชมในการทำดีแก่พนักงานแล้ว เรายังสร้างเสริมวัฒนธรรมการชื่นชมในการทำดีด้วยการจัดกิจกรรม
วันนี้คุณขอบคุณใครแล้วหรือยัง? ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพมาก เป็นการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนขอบคุณ
ซึ่งกันและกันในทุกๆ เรื่อง นับได้ว่ากิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน รวมถึงการ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอีกด้วย


โครงการการให้การชื่นชมในการทำดีแก่พนักงานช่วยสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นในองค์กร ทำให้สมาชิกในครอบครัว SPRC เกิดแรงจูงใจ
และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ทุกคนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในเชิงรุก ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในที่สุด