Our people
ครอบครัว SPRC

ที่ SPRC เราเชื่อว่า บุคลากรเป็นรากฐานของความสำเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร และยังเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ทำให้ SPRC
ดำเนินการผลิตอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้


เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงานและ
ความเป็นผู้นำให้กับพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัด
ทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Competency
Development Plan) ควบคู่ไปกับการวางแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path), การพัฒนาอาชีพ
(Career Development) และการจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management) นอกจากนี้ เรายังมีโครงการ
พัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management
Program or Rising Star) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อช่วยใน
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยโครงการนี้จะมุ่งเน้น
การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับสูงต่อไปในอนาคต
  Our people
     
นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรตามที่กล่าวไว้ข้างต้น SPRC ยังมุ่งสร้างองค์กรให้อยู่ในระดับสากลโดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดให้มีโครงการต่าง ๆ ที่ท้าทายความสามารถในการทำงานของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
และยังมีการจัดสรรผลตอบแทนสำหรับพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน ด้วยค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ซึ่งรวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ
ที่ดีและเหมาะสมที่พนักงานควรจะได้รับ นอกจากนี้ เรายังดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่งเห็นได้จาก:
     
 
 • การสร้างเสริมดุลยภาพชีวิตส่วนตัวและการทำงาน
  และการสร้างความสุขในที่ทำงาน
 • การจัดให้มีศูนย์สันทนาการสำหรับพนักงาน ซึ่งประกอบ
  ไปด้วยห้องออกกำลังกาย, สนามฟุตบอล, สนามเทนนิส,
  สควอช, สนามมินิกอล์ฟ และสถานที่สำหรับกีฬา
  อีกหลากหลายประเภท
 • โครงการให้ความช่วยเหลือกับพนักงาน (Employee
  Assistance Program) เป็นการให้บริการคำปรึกษา
  แก่พนักงานและครอบครัวโดยนักจิตวิทยาผ่านสายด่วน
 •   Our people
       
  Our people   SPRC เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม “ครอบครัวเดียวกัน” เราจึงห่วงใย
  ดูแลซึ่งกันและกันเสมือนดั่งคนในครอบครัวเดียวกันซึ่งเป็นการสร้าง
  ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว SPRC เราเชื่อว่า ความสัมพันธ์
  ที่แน่นแฟ้นนี้จะช่วยให้ SPRC เป็นสถานที่ทำงานที่ปราศจาก
  อุบัติการณ์และการบาดเจ็บ (Incident and Injury Free - IIF) ได้
  นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับเหมามีส่วนร่วมใน
  กิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาแผนงานของบริษัท และกิจกรรม
  ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ปราศจากอุบัติการณ์และ
  การบาดเจ็บ (IIF)

  นอกจากนี้ SPRC ยังมีโครงการ การให้การชื่นชมในการทำดี เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

  ผลที่ได้รับจากการให้ความสำคัญต่อสมาชิกในครอบครัว คือ ความภาคภูมิใจที่เราได้รับจากการสำรวจความผูกพันของพนักงาน SPRC ที่มีต่อ
  องค์กร ซึ่ง SPRC ได้ 4.11 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) (ผลสำรวจอ้างอิงจาก Mercer Engagement Index) และได้คะแนนเฉลี่ย
  3.87 คะแนน (ผลสำรวจอ้างอิงจาก Fortune 100 companies)

  ที่ SPRC เรามีความใส่ใจในบุคลากรตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทของเราอย่างแท้จริง พนักงานทุกคนถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของ
  ครอบครัว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราด้วยเช่นกัน  สิทธิชัย โม้พวง และ สุธน บำรุงสาลี