Strategy and core values
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
William Lewis Stone
นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัว SPRC


ตามที่ท่านได้ทราบมาก่อนหน้านี้ว่า คุณวิลเลียม ลูอีส สโตน (คุณบิล) ได้พ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วนั้น และผมได้เข้ามาทำหน้าที่
เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SPRC ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คุณบิลเป็นสมาชิกที่สำคัญในครอบครัว
SPRC มาเป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นผู้ทำให้ SPRC ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ภายใต้การบริหารงานของเขา ผมขอให้ทุกคนอวยพร
ให้คุณบิลโชคดีและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานใหม่ของเขาด้วยนะครับ

SPRC เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่มีความแตกต่างจากโรงกลั่นน้ำมันทั่วไป เรามีวัฒนธรรมองค์กรแบบ “ครอบครัวเดียวกัน (ONE FAMILY)”
ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญ ในทุก ๆ เรื่องที่เราทำ ครอบครัวของเรานั้น รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้รับเหมา
ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และนักลงทุนทุกท่านที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ที่ SPRC เราห่วงใยเรื่องความปลอดภัย
ใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดี และความสำเร็จของสมาชิกครอบครัว SPRC ทุกคน เช่นเดียวกันกับที่เราดูแลครอบครัวของเราเองที่บ้าน


ความสำเร็จของ SPRC เป็นผลจากค่านิยมและความสัมพันธ์ที่ดีที่ครอบครัวของ เราช่วยกันสร้างและร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน มุ่งมั่นพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ซึ่งทำให้เรามีมาตรฐานการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงสุดเสมอมา กลยุทธ์ของเราคือการ...“สร้างมาตรฐาน” ในทุก ๆ เรื่อง
ที่เราทำ เรามุ่งมั่นที่จะ... สร้างมาตรฐานในการเป็นองค์กรในฝันของประเทศไทย สร้างมาตรฐานระดับโลก ด้านความเป็นเลิศ
ในการดำเนินงาน และสร้างมาตรฐานระดับเอเชียแปซิฟิก ด้านผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น


หลักสำคัญในการวางรากฐานเพื่อที่จะนำ SPRC ไปสู่การสร้างมาตรฐาน คือ พันธสัญญาในเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล และความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต ความมุ่งมั่นของเราคือการทำให้สมาชิก “ครอบครัว SPRC” ทุกคน กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกวันและปลอดภัย
เมื่ออยู่ที่บ้านด้วยเช่นกัน ซึ่งเราได้ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ ผมภูมิใจที่ครอบครัว SPRC
ของเราปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความปลอดภัยมากกว่า 15.7 ล้านชั่วโมง โดยไม่มีการบาดเจ็บขั้นหยุดงานนับตั้งแต่กลางปี 2556 นอกจากนี้
เรายังประสบความสำเร็จด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอีกด้วย


นอกจากความสำเร็จในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตแล้ว เรายังบรรลุเป้าหมาย ความเป็นเลิศในการ
ดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงความเชื่อถือได้ในกระบวนการผลิต การใช้กำลังการกลั่นน้ำมัน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ในช่วง 2-3 ปี
ที่ผ่านมา SPRC ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโรงกลั่นน้ำมันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านความเชื่อถือได้ในกระบวนการผลิต และ
การใช้กำลังการกลั่นน้ำมัน


เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานในการเป็นองค์กรในฝันของทุกคน SPRC มุ่งมั่นพัฒนาผู้นำที่มีความสามารถในระดับชั้นนำของโลก และมอบโอกาส
ในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างครอบครัวที่มีความผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีผลการดำเนินงานที่
ยอดเยี่ยม สำหรับการสร้างมาตรฐานด้านผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น เราดำเนินการผ่านโครงการปรับปรุงผลกำไร (Bottom Line
Improvement Program: BLIP) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลกำไรและสร้างผลตอบแทนทางการเงิน โดยผ่านโครงการ “จากน้ำมันดิบไปสู่ลูกค้า
(Crude to Customer)” ซึ่งเป็นพันธสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้าในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับลูกค้านั้น
ต้องมีคุณภาพตรงตาม หรือเหนือความคาดหวังของลูกค้าอย่างแน่นอน


SPRC ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ เพื่อขายในประเทศมากว่า 20 ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ำมันดีเซล โรงกลั่นน้ำมัน SPRC มีกำลังการผลิต 165,000 บาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ
ร้อยละ 13 ของกำลังการกลั่นน้ำมันดิบทั้งหมดของประเทศไทย และเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำมันเบนซินได้ถึงประมาณ
หนึ่งในสามของปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเบนซินภายในประเทศ


SPRC มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดไป ความมุ่งมั่นนี้จะสำเร็จได้
ด้วยการรักษาสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน การดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม ด้วยพันธสัญญาที่จะรักษาความสมดุล
ให้คงอยู่อย่างยาวนาน เราจึงนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานและการตัดสินใจ


ที่ SPRC เราปลูกฝังแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลในวัฒนธรรมครอบครัวเดียวกัน และส่งต่อแนวคิดนี้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายด้วย ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว ส่วนสำคัญที่ทำให้ครอบครัวของเราประสบความสำเร็จคือ การมีชื่อเสียงที่ดีในด้านการดำเนินงานด้วยความ
โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ฝังลึกในจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานของเรา


ผมมั่นใจว่า ความผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวของเราจะเป็นพลังขับเคลื่อน SPRC ให้ไปสู่ความสำเร็จ และสามารถ
“สร้างมาตรฐาน” ให้กับธุรกิจโรงกลั่นและบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งไว้



ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว SPRC