Strategy and core values
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
วิสัยทัศน์

Vision & mission

พันธกิจ เราเป็นครอบครัวที่มีความผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการเป็น
ผู้นำด้านความปลอดภัยและเชื่อถือได้ในกลุ่มอุตสาหกรรม ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด
ให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 

Vision & mission

กลยุทธ์


วัฒนธรรมองค์กร “ครอบครัวเดียวกัน (One Family)” ของเรานั้นเป็นรากฐานให้กับทุกสิ่งที่เราทำ ด้วยเป้าหมายที่จะ “สร้างมาตรฐาน”
ใน 3 ด้านหลักดังนี้

บุคลากร: สร้างมาตรฐานในการเป็นองค์กรในฝันในประเทศไทย


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแบบ“ครอบครัวเดียวกัน (One Family)” ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีความผูกพันและ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแรงกล้า เปี่ยมด้วยพลังในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และทุ่มเทในการทำงาน โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและสร้างวัฒนธรรมครอบครัวที่มีความห่วงใยกัน
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และผลประกอบการทางการเงิน

ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน: สร้างมาตรฐานระดับโลกในด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน


บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้การดำเนินงานในทุกด้านของโรงกลั่นน้ำมันปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ เรายึดถือหลักการด้านความปลอดภัย
และได้เริ่มดำเนินโครงการปลอดอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ (incident and injury free) ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการกำหนด
หลักวิธีปฏิบัติงานที่ดีบนพื้นฐานของความเชื่อถือได้และความปลอดภัย โครงการนี้ส่งผลให้บริษัทฯ มีประวัติการดำเนินงานที่ปลอดภัยเป็นเลิศ
และบริษัทฯ มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นตามแนวทางของการจัดอันดับที่จัดทำขึ้นสำหรับธุรกิจ
โรงกลั่นน้ำมัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเอาแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาปฎิบัติ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสังคม และผลการดำเนินงานทางการเงิน

ผู้มีส่วนได้เสีย: สร้างมาตรฐานระดับเอเชียแปซิฟิกในด้านผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น


บริษัทฯ มีพันธะสัญญาเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงาน สร้างกระบวนการการดำเนินงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ รวมถึงใช้กำลัง
การกลั่นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เรามีการปรับปรุงผลการดำเนินงานทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการปรับปรุงผลกำไร (Bottom
Line Improvement Program: BLIP) ซึ่งมุ่งเน้นการเลือกใช้น้ำมันดิบให้ได้ผลคุ้มค่ามากที่สุด การกำหนดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
อย่างเหมาะสม การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงความเชื่อถือได้ของโรงกลั่นน้ำมัน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการใช้พลังงาน การลดการสูญเสียน้ำมัน การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและการลดของเสีย ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว
จะช่วยสร้างผลประกอบการทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาว เพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม โปร่งใส และมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังได้นำเอาแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาใช้ในการดำเนินการ
ของเราเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นและชุมชน