นิยาม
นิยาม
นิยาม
     
ที่ SPRC การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ได้เป็นเพียงคำที่นำมาใช้ตามความนิยมเท่านั้น แต่คือคำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อสร้างผลดี
ต่อผู้คน โลก และผลกำไรทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของบริษัทฯ ที่ว่า การจะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทฯ จะต้องรักษาสมดุล
ระหว่างเป้าหมายด้านสังคม, สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และยังคงมุ่งมั่นรักษาสมดุลนี้ให้คงอยู่ในระยะยาว

ความยั่งยืนของ SPRC ตั้งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรที่ประกอบด้วย “ครอบครัวเดียวกัน” “ความปลอดภัย” และ “ความห่วงใย”
นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำ SPRC ไปสู่ “การสร้างมาตรฐาน” เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาค
เอเชีย และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตพลังงานไทย