ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าหมายที่สำคัญ

SPRC ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบทางจริยธรรม สามารถตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ล้วนเป็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เราเชื่อมั่นและปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง แบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านเยาวชน
และการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ภายใต้ชื่อโครงการ “ทำดี หน้าตาดีกับน้องสตาร์”ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมโดยพนักงานจิตอาสาของ SPRC โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม

  ด้านเยาวชนและการศึกษา   ด้านสิ่งแวดล้อม  
         
  ด้านคุณภาพชีวิต   ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน