การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SPRC
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SPRC
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เราให้ความสำคัญต่อประเด็นความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของบุคลากร กระบวนการ และอุปกรณ์ในการทำงาน
รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม
และบริษัทข้างเคียง นอกจากนี้ SPRC ยังดูแลและใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การขนถ่ายน้ำมันดิบจากเรือบรรทุกไปยังโรงกลั่น
จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้าและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว SPRC ได้พัฒนากรอบการพัฒนาความยั่งยืนขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2554 ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้
แนวความคิดสำคัญด้านความยั่งยืนหลายประเด็นได้ถูกผสมผสานกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการ และนโยบายของบริษัทฯ
แล้วก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็ยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนด้วยการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่สำคัญ อันได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า/ผู้รับเหมา และกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การพิจารณา
ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย และการพิจารณาประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมัน
และก๊าซ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SPRC ครอบคลุม 3 มิติ และสามารถระบุประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญได้เป็น 9 ด้าน ควบคู่ไปกับการกำหนด
เป้าหมาย และแผนปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลสัมฤทธิ์หลักของบริษัทฯ โดยครอบคลุม
ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และบุคลากร นอกจากประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญตามที่กล่าวมาแล้ว จรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติ เหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและถูกระบุอยู่ในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัว SPRC
นำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานทุกวัน อันนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมเช่นเดียวกับ
ผลตอบแทนทางการเงิน

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ 9 ด้าน

มิติด้านสังคม

  ความปลอดภัย

ความปลอดภัย   ความปลอดภัย  

ครอบครัว SPRC ของเรายึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าในเรื่องความปลอดภัย ไม่ประนีประนอมต่อการ
บาดเจ็บทุกระดับ เรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า เราสามารถสร้างองค์กรที่ปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บได้จากหลักการด้านความ
ปลอดภัยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ ทำให้เราประสบผลสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีมาตรฐาน
ระดับสากล มีความเชื่อถือได้ และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

เราส่งเสริมและปลูกฝังให้สมาชิกครอบครัวของเราปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ ซึ่งให้ความ
สำคัญในเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต โดยใช้แนวคิดแบบบูรณาการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
ทุกเวลาและทุกสถานที่ เราเชื่อว่า ความปลอดภัยเป็นสิทธิอันพึงมีของทุกคน เราจึงมุ่งมั่นใส่ใจดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนกลับบ้าน
ไปพบครอบครัวอย่างปลอดภัยทุกวัน และยึดถือวัฒนธรรมความปลอดภัยไม่เพียงในระหว่างการทำงาน แต่นำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต
ส่วนตัวด้วยเช่นกัน เป้าหมายสูงสุดของเราคือการ “สร้างมาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัยและความเป็นเลิศในการดำเนินงาน”
ด้วยการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ

  บุคลากร

  บุคลากร    

SPRC เชื่อว่า “บุคลากร” เป็นรากฐานของความสำเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เราเป็นครอบครัวที่ผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น
และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ห่วงใยซึ่งกันและกัน ทำให้บุคลากรของเรามีความผูกพันกับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เราสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศ
การเรียนรู้ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรได้อย่างเต็มศักยภาพและสามารถเติบโตก้าวหน้า
ในสายงานอาชีพความเป็นเลิศในการทำงานผนวกกับความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนจะส่งผลให้เกิดความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ
และความยั่งยืนองค์กร และนี่คือที่มาของกลยุทธ์ “การสร้างมาตรฐานการเป็นองค์กรในฝันของประเทศไทย”

  การตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชน

  การตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชน    

การดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ สามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ล้วนเป็นวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ SPRC มุ่งมั่นดำเนินกิจการโรงกลั่นอย่างราบรื่นโดยปราศจากอุบัติการณ์และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
ความเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ยืนยาวกับชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาชุมชน
ที่หลากหลาย และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน โดยการจัดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในชุมชนมาบตาพุดและ/หรือระยอง โดยมีพนักงานจิตอาสา
SPRC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ "ทำดีหน้าตาดีกับน้องสตาร์ - Do Good Look Great with Nong Star" สำหรับเป้าหมายสูงสุด
ในการตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชนคือ การเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ มีความเชื่อถือได้ และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบ

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    

SPRC ดำเนินธุรกิจในเชิงรุกโดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ
น้อยที่สุด โดยการจัดตั้งทีมบริหารจัดการด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมดูแลการใช้พลังงานในหน่วยการผลิต นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้จัดทำนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้พลังงานทั้งในภาคธุรกิจและในส่วนการผลิต
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในระยะยาวเรายังคงมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสอื่น ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

  คุณภาพอากาศ

  คุณภาพอากาศ    

SPRC ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษสู่อากาศอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา และจัดให้มีการตรวจติดตามและควบคุม
การปฏิบัติงานในทุกๆ วัน โดยติดตั้งระบบการตรวจวัดคุณภาพอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (CEMS) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่เสมอ
นอกจากนี้ การควบคุมคุณภาพอากาศถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เราจึงได้กำหนด
แผนงานและดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจติดตามและควบคุมการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  การป้องกันและการจัดการการรั่วไหล

การป้องกันและการจัดการการรั่วไหล   การป้องกันและการจัดการการรั่วไหล  

SPRC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้ปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ คือ การป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน บริษัทฯ ได้ผนวกแผนป้องกันการรั่วไหล
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตอบสนองต่อการรั่วไหลของน้ำมัน
ด้วยการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการร่วมกับผู้ถือหุ้นหลักและทีมตอบสนองต่อการรั่วไหลของน้ำมัน ระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนต่าง ๆ ในการจัดทำแผนป้องกันและตอบสนองต่อการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีให้มีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง จากการดำเนินการทั้งหมดนี้ ทำให้เราเชื่อว่า การรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีเป็นสิ่งที่ป้องกันได้

  การบริหารจัดการน้ำ

  การบริหารจัดการน้ำ    

SPRC มุ่งมั่นลดการใช้น้ำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ เราได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำขึ้น เพื่อพัฒนาแผนงาน
การบริหารจัดการน้ำในระยะยาว ซึ่งรวมถึงแนวคิดการลดการใช้น้ำและส่งเสริมการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับเป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำ
ของเราคือ การแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีการบริโภคน้ำดิบเป็นศูนย์

  การบริหารจัดการกากของเสีย

  การบริหารจัดการกากของเสีย    

SPRC เชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักให้กับสมาชิกครอบครัว SPRC จะช่วยลด
ปริมาณกากของเสียในสถานที่ทำงานได้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกากของเสียขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณ
การเกิดกากของเสียและลดผลกระทบจากกากของเสียที่มีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการกำจัดกากของเสีย โดยบริษัทฯ ได้นำแนวคิด
การบริหารจัดการกากของเสีย 3R มาประยุกต์ใช้ ซึ่งประกอบด้วย การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการลดการใช้
(Reduce) มาเป็นหลักในการบริหารจัดการกากของเสีย เป้าหมายในการบริหารจัดการกากของเสียของเรา คือ การลดปริมาณการฝังกลบ
กากของเสีย

มิติด้านเศรษฐกิจ

  การเป็นตัวเลือกอันดับแรกของลูกค้า

SPRC มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยการจัดส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของลูกค้า มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักและพร้อมส่งเมื่อลูกค้าต้องการ เรามุ่งสร้างความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานอันโดดเด่นด้านความเชื่อถือได้ คุณภาพ และการให้บริการลูกค้า เพราะเป้าหมายของเราคือ การ “สร้าง
มาตรฐานในการเป็นตัวเลือกอันดับแรกของลูกค้าในประเทศไทย”